ฝ่ายอำนวยการ

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา


พันธกิจ

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานธุรการและงานสารบรรณ

2. งานบริหารงานบุคคล

3. งานคดีและวินัย

4. งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

5. งานการเงินและงานบัญชี

6. งานงบประมาณ

7. งานส่งกำลังบำรุง

8. งานสวัสดิการ

9. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

12. งานศึกษาอบรม

13. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด

รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน

14. งานพิธีการฝึกอบรม

15. งานด้านพยาบาล ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและข้าราชการตำรวจ

16. งานบริการเกี่ยวกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร

17. งานเก็บ ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร

18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

19. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

20. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 (ฝั่งทิศตะวันออก)

อาคารวิทยาลัยการตำรวจ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ผกก.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เรืองรุ่งรอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง ณฤชล แสนแก้วสว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ วงศ์ชัย สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ว่าที่ พ.ต.ท.กิตติภร สอนสงวน สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.อ.ธีรวีร์ พงศ์ทองรอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.อ.หญิง เมทินี พิสฐศาสน์รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ว่าที่ ร.ต.อ.นิวัติ ตันติชัยปกรณ์ รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ ธนะชัยวรรักษ์รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ด.ต.หญิง บุษบา ขันทองผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.อ.สิริชัย คิดประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง นันทิชา เลางามผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร. ปฏิบัติราชการ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง พรชนก ใจยอดผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร. ปฏิบัติราชการ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง ศศิธร เกษสีแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.ต หญิง ณฐมน ทองเหลือผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.