ฝ่ายวิทยบริการ

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1(ทิศเหนือ) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.(ไอพี) 442

พันธกิจ

  • งานอำนวยการ

  • งานส่งเสริมวิชาการ

  • งานบรรณารักษ์(ห้องสมุด)

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีดผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง วิภาดา ธรรมยารอง ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ต.ชัยพร สวยสมสว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ต.หญิง อัมพร ด่อนดีสว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ปัทมาภรณ์ เหตุเกษ สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง วรัญญา รอดวิไลรอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ด.ต.หญิง มัณฑนา ศรีสุขผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ด.ต.พึ่ง ประทีปเกรียงไกรผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
จ.ส.ต.หญิง จันทนา อุดมสุขผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง ณัฐฐิญา ยศบุญเรืองผบ.หมู่ ฝอ.วตร.ปฏิบัติราชการฝ่ายวิทยบริการ วตร.