ฝ่ายวิทยบริการ

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1(ทิศเหนือ) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.(ไอพี) 442

พันธกิจ

  • งานอำนวยการ
  • งานส่งเสริมวิชาการ
  • งานบรรณารักษ์(ห้องสมุด)

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ว่าที่ พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีดผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ท.เพทาย กุศลเหลือรอง ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา ไข่แก้วสว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง วิศัลย์สยา พลธงชัยสวัสดิ์สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ท.วัฒนา บัวบุศย์สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง สมจิตร วงศ์อภัยรอง สว.(อก) ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ด.ต.หญิง มัณฑนา ศรีสุขผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐิญา ยศบุญเรืองผบ.หมู่ ฝอ.วตร.ปฏิบัติราชการ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.อ.หญิง จันทนา อุดมสุขผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.