ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ(ฝั่งทิศเหนือ)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

10900

พันธกิจ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ งานฐานข้อมูลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานอำนวยการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลงานของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง

3. งานสรรหาผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. จัดหาและจัดทำทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ

5. จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

6. งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย บทความทางวิชาการของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม

7. ประสานและสร้างเครือข่ายสนับสนุนด้านการวิจัย จัดกิจกรรมทางวิชาการ ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การผลิตผลงานวิจัยของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม ระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันและกับหน่วยงานภายนอก

8. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจ สนับสนุนครูอาจารย์ในการพัฒนาการฝึกอบรม

9. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เอกสาร ตำรา ในรูปแบบองค์ความรู้ (Knowledge Base)

10. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ภา จันทร์คงผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
พ.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ ทวีปเรืองอุดม รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผาสว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
พ.ต.ท.กิตติกานต์ แสงบุญ สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ วุฒิเจริญกิจรอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.หญิง สุภาพร ยศปัญญาผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.

ชื่อแหล่งทุน