ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1(ฝั่งทิศตะวันออก)

อาคารวิทยาลัยการตำรวจ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ งานการฝึกอบรม งานวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานอำนวยการของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

2. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วย

3. จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจำปี เสนอกองบัญชาการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4. จัดระบบการฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรม ตลอดจนกำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

5. งานคัดเลือกและเตรียมการฝึกอบรม

6. ประสานงานกับกลุ่มงานอาจารย์และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำปฏิทินการฝึกอบรมและตารางการฝึกอบรม

8. การแต่งตั้งครู-อาจารย์ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์

9. กำหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

10. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ดำเนินการสอบและวัดผลการฝึกอบรม

11. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

12. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.วีระพร ภูไพรัชพงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร
พ.ต.ท.หญิง อรุชา จันทร์คง รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ พ.ต.ต.กฤษณพงศ์ ม่วงคำ สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง รัชฎา นาราทิพย์ สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.อ.รัชพล มณีแสง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จักรายุทธสว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร
ว่าที่ ร.ต.ท.ประชา ชัยประพันธ์ รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.อ.หญิง ปานตา กล่อมจิตร์ รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ เหตุเกษ รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ ร.ต.ท.อภิชาติ ชิงดวง รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง มิตภาณี จินดารอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.อ.หญิง อัญชลี ช่างเรือน รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ส.ต.ท.หญิง รัตนาพร สีเหมทอง ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ส.ต.ต.หญิง กรรณทิพย์ อินต๊ะซาวผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.หญิง สุธีรา เศษฤทธิ์ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.หญิง ทิวาพร เจียกสูงเนินผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.