ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ(ทิศตะวันออก)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

พันธกิจ

ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปกครอง 1 งานปกครอง 2 งานทัศนศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานอำนวยการของฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

2. งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบของวิทยาลัยการตำรวจ

3. งานให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4. งานควบคุมอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาคารโภชนาการ

5. ประสานกับอาจารย์เลขานุการประจำวิชาเกี่ยวกับการต้อนรับอาจารย์ ผู้บรรยาย หรือวิทยากร และการรับ-ส่ง

6. จัดแบ่งกลุ่มถกแถลงหรือสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย

7. บันทึกการเรียนการสอนของอาจารย์ไว้เป็นหลักฐาน

8. บริการอุปกรณ์การสอนแก่อาจารย์ และกำกับดูแลอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรมให้พร้อมอยู่เสมอ

9. จัดและกำกับดูแลห้องเรียน ห้องสอบ ห้องสัมมนา หรือห้องถกแถลง

10. เก็บรวบรวมสถิติการลาและควบคุมความประพฤติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แล้วส่งมอบให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

11. ประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบ วินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบความเห็นลงในหลักฐานแสดงผลการศึกษา

12. จัดเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำหน้าที่ต่าง ๆ

13. กำกับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความเหมาะสมของห้องเรียนและห้องสันทนาการ

14. จัดทำแผน ติดต่อประสานงาน และนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน อีกทั้งรวบรวมข้อมูลในการศึกษาดูงานของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

15. งานการให้ความรู้ทางด้านกีฬาและพลานามัย

16. งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

17. งานจัดการด้านนันทนาการตามหลักสูตรต่าง ๆ

18. งานควบคุมอาคารพลศึกษา

19. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.คมจักร วรคามิน ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง วิจิตรา มั่นคง รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง สุดที่รัก มากเกตุรอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง รัตนา มั่นคงสว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.รังสิมันต์ เส้นขาว สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ แสนประดิษฐ์ สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ต.หญิง จิณฆ์จุฑา จันทราสว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง วิสมล ศรีสุทธินันทน์ รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ชวิศา ชวนสมบูรณ์ รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.ยุคนธ์ มากมาผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ส.ต.อ.หญิง ชัชชญา จำปาเงินผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ส.ต.ท.หญิง รสลิน จำปาผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.