วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ปรัชญา

"พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพตำรวจ"

อัตลักษณ์

"สร้างนักบริหารที่ดี มีวินัย คือหัวใจ วตร."

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรระดับสากลในการศึกษาอบรม"

ปณิธาน

"มุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพและเป็นสากล ทันสมัย บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม"

พันธกิจ

1. ดำเนินการฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และให้บริการวิทยาการตำรวจแผนใหม่

2. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร

4. ส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัฒนธรรมองค์กร

"มีวินัย ร่วมแรงร่วมใจ ยึดมั่นจริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โดยปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ค่านิยม

"มีสมรรถนะ มีความสุจริตและเป็นธรรม
ยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการด้วยใจ"

วิสัยทัศน์การบริหารราชการวิทยาลัยการตำรวจ

พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
เสริมสร้างคุณธรรม
นำเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้