ผู้บังคับบัญชา

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียนผบก.วตร.
พ.ต.อ. ไชยา สุนทรกิจรอง ผบก.วตร.
พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึงรอง ผบก.วตร.
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์รอง ผบก.วตร./ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer :CIO)

ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา

ร.ต.ท. คชฤทธิ์ คชพลายุกต์ นว.(สบ 1) ผบก.วตร.
ด.ต.หญิง กัลยารัตน์ ป่วนชนท์ผบ.หมู่วิทยาลัยการตำรวจ