ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

ทำเนียบผู้บังคับการ

(พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน)

พล.ต.ต.ชอบ ภัตติชาติ(21 ก.ย.2528-2 ต.ค.2529)
พล.ต.ต.ประพนธ์ กลิ่นบัว (2 ต.ค.2529 -2 ต.ค.2531)
พล.ต.ต.ไพโรจน์ ศิริโรจน์ (2 ต.ค.2531-30 ก.ย.2532)
พล.ต.ต.ประเสริฐ สุขสมบูรณ์ (15 ต.ค.2532-1 ต.ค.2534)
พล.ต.ต.เหมราช ธารีไทย(1 ต.ค.2534-1 ต.ค.2535)
พล.ต.ต.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช(1 ต.ค.2535 -25 ต.ค.2537)
พล.ต.ต.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง (25 ต.ค.2537-2 ต.ค.2540)
พล.ต.ต.กมล ห้วยหงษ์ทอง (2 ต.ค.2540-2 ต.ค. 2543)
พล.ต.ต.พัลลภ มุสิกูล (2 ต.ค.2543-30 ก.ย.2546)
พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ(1 ต.ค.2546-30 ก.ย.2547)
พล.ต.ต.ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร(1 ต.ค.2547-1 ต.ค.2550)
พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร(1 ต.ค.2550-30 พ.ค.2551)
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ (31 พ.ค.2551-27 ธ.ค.2554)
พล.ต.ต.จิรเดช เกรียงศักดิ์พิชิต(28 ธ.ค. 2554-30 ก.ย.2556)
พล.ต.ต.สมหมาย กาญจนาภา(1 ต.ค. 2556-30 ก.ย.2559)
พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท (1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560)
พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2562)
พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง (1 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563)
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา(1 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน)