เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิทยาลัยการตำรวจ

เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2513-9362-71