วิทยาลัยการตำรวจ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

< POLICE COLLEGE >

" STAGE OF POLICE IDOL "

อัตลักษณ์วิทยาลัยการตำรวจ
วีดีทัศน์ วิทยาลัยตำรวจ(2561)

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

(รุ่นที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โทร. 0 2579 2068 หรือ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง รัชฎา นาราทิพย์ โทร. 08 9883 6905 ภายในวันที่ 21 ธ.ค.61

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ(ประจำปีงบประมาณ 2562)