เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ

วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร และนำองค์กรอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความรู้ จริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาติ

2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

"เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์"

เครื่องหมายประจำหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง(บตส.)

"เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์"

อันมาจากคำว่า พิทักษ์+ชน+อธิปัตย์ มีความหมายถึงพิทักษ์ชน

ลักษณะเครื่องหมายประกอบด้วย

ดาวลักษณะเดียวกับเครื่องหมายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซ้อนบนช่อชัยพฤกษ์รองรับล้อมรอบด้านล่าง

ยอดของดาวลดยอดส่วนบนราบลงซ้อนทับด้วยโล่เขนไขว้ด้วยกระบี่

วงกลมโล่ซ้อนทับตราแผ่นดินมหามงกุฎประกอบรัศมีเช่นเดียวกับหน้าหมวกของตำรวจแต่ไม่มีแถบพิพักษ์ สันติราษฎร์ พื้นม่านตราแผ่นดินลงยาสีดำ

รายละเอียดของตราแผ่นดินนูนเด่นจากพื้นขอบโล่บนพื้นต่ำกว่าลวดลายลงยาสีแดงเลือดหมู (สีสัญลักษณ์ของตำรวจ) ดาวเป็นเงินขัดมัน กระบี่และเขนเป็นเงินมีลวดลายตามลักษณะช่อชัยพฤกษ์เป็นเงินมีลวดลายตามลักษณะอย่างละเอียดชัดเจน

ความหมายของส่วนประกอบเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒ

ดาวประกอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ คือ การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในระดับสูง

โล่เขนและกระบี่ไขว้ คือ อำนาจหน้าที่ของตำรวจที่ได้รับมอบตามกฎหมาย

ตราแผ่นดิน คือ ความหมายถึงความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งการรักษาความสงบและสันติในแผ่นดินไทย

ลงยาสีแดงเลือดหมูและสีดำ คือ ความหมายแห่งสถาบันวิทยาลัยการตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักสูตรผู้กำกับการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อปรับเจตคติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหาร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารราชการและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีเจตคติด้านจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และมีบุคลิกภาพของผู้บริหารที่ดี มีศักยภาพในการแก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ

4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

"เข็มสันติพิทักษ์"

เครื่องหมายประจำหลักสูตรผู้กำกับการ

"เข็มสันติพิทักษ์"

โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราแผ่นดินจัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิได้ตามหนังสือสำนัก

ราชเลขาธิการ รล.0002/257 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2520 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบได้ทุกวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมตำรวจ เป็นเกียรติ และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสำหรับผู้กำกับการมีลักษณะเป็นรูปไข่ ประกอบด้วย

ตราแผ่นดินมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ส่วนล่างเป็นรูปแพรขดมีอักษรไทยบนแพร ข้อความว่า “ผู้กำกับการ”เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงินแบบ ลอยตัวไม่มีกรอบพื้นหลังเครื่องหมายเป็นลายด้านแบบเม็ดทรายขนาดของเครื่องหมายสูง 6 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร

เครื่องหมายนี้ชื่อว่า “เข็มสันติพิทักษ์”

การประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ สำหรับหลักสูตรผู้กำกับการให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อที่อกเบื้องขวา ผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรผู้กำกับการ ได้แก่แสดงคุณวุฒิแบบเดิมไปแล้ว ให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิผู้กำกับการแบบใหม่นี้ได้

1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือข้าราชการอื่นที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการของกรมตำรวจ

2. ผู้มีเกียรติอื่นที่กรมตำรวจเห็นสมควรให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายนี้โดยประดับเครื่องหมายตามข้อ 1 หรือมอบให้สิทธิตามข้อ 2 โดยจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิประดับไว้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้ หรือผู้ที่มีเกียรติอื่นที่กรมตำรวจเห็นสมควรให้ประดับเครื่องหมาย

หลักสูตรสารวัตร

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทักษะในการปฏิบัติราชการและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาเจตคติ อุดมการณ์ พฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานในหน้าที่สารวัตร สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการบูรณาการการบริหารงานของหน่วยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ

"เข็มหลักสูตรสารวัตร"

เครื่องหมายประจำหลักสูตรสารวัตร

ทำด้วยโลหะเงินดุนนูนอยู่ในกรอบพื้นเดียวกันภายในกรอบพื้นเดียวกัน ภายในกรอบรูปตราแผ่นดิน ตามรูปยาว (ม้วน) ด้านล่างมีตัวอักษร “สว. และ ผบ.กอง” อยู่ภายใน แถบริบบิ้นเครื่องหมายเข็ม

ขนาดกว้าง 3.0 x 7.5 ซม. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปตราแผ่นดินจัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิได้ตามหนังสือสำนักพระราชวังที่ พว.0011/1485 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2514 การประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อที่อกเบื้องขวา ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิหลักสูตรสารวัตร ได้แก่

1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือข้าราชการอื่นที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสารวัตรของสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ

2. ผู้มีเกียรติอื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นควรให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายนี้ได้

3. ให้ผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้จัดการเครื่องหมายจำหน่ายแก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ ประดับไว้เป็นหลักฐาน

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานฝ่ายอำนวยการตำรวจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาตัดสินใจให้บรรลุความสำเร็จของภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติให้มีค่านิยมทางจริยธรรมและคุณธรรมตามวิถีทางอุดมการณ์แห่งวิชาชีพตำรวจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการตำรวจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของฝ่ายอำนวยการตำรวจ

3. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการงานสารบรรณและกำลังพล งานการข่าว งานนโยบายและแผน งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สำหรับการบริหารจัดการของฝ่ายอำนวยการและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้

"เข็มพิทักษาธิปัตย์"

เครื่องหมายประจำหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

"เข็มพิทักษาธิปัตย์"


เข็มพิทักษาธิปัตย์ เป็นเข็มแสดงคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปตราแผ่นดิน จัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิไว้ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/21705 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2520 เข็มพิทักษาธิปัตย์ นี้ทำด้วยโลหะสีทอง ส่วนกว้าง 3 ซม. ส่วนสูง 6.6 ซม. เป็นรูปตราแผ่นดินวางทับอยู่บนลายประจำยาม ความหมายของ สัญลักษณ์มีอยู่ว่า ตราแผ่นดิน หมายถึง งานในหน้าที่ของตำรวจจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน ส่วนลายประจำยามที่อยู่ด้านหลังนั้น หมายถึง ฝ่าอำนวยการตำรวจจะต้องทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติเตือนใจในการทำงานของฝ่ายอำนวยการตำรวจว่า “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”